ევროკავშირის RoHS სერთიფიკატი

მოკლე შესავალი

RoHS არის ევროკავშირის კანონმდებლობით დადგენილი სავალდებულო სტანდარტი და მისი სრული სახელწოდებაა სახიფათო ნივთიერებების დირექტივა, რომელიც ზღუდავს გარკვეული საშიში ნივთიერებების გამოყენებას ელექტრო და ელექტრონულ აღჭურვილობაში. სტანდარტი ოფიციალურად დანერგილია 2006 წლის 1 ივლისიდან. ის ძირითადად გამოიყენება არეგულირებს ელექტრო და ელექტრონული პროდუქტების მატერიალური და პროცესის სტანდარტებს, რათა ის უფრო ხელსაყრელი გახდეს ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვისთვის. სტანდარტის მიზანია აღმოფხვრას ტყვიის, ვერცხლისწყლის, კადმიუმის, ექვსვალენტური ქრომი, პოლიბრომირებული ბიფენილები და პოლიბრომირებული დიფენილეთერები ელექტრო და ელექტრონული პროდუქტებიდან.

core_icons8